Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0930 - Sociolingüística de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica, així com la informació continguda en bases de dades

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE13 - Identificar i descriure la variació lingüística i la situació sociolingüística de la llengua anglesa

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG13 - Treball en equip

CE29 - Demostrar competència comunicativa en llengua anglesa per a comprendre i produir una àmplia varietat de textos extensos, ben estructurats i detallats, amb un ús correcte de la llengua per a finalitats socials, acadèmics i professionals, a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CE30 - Expressar-se de manera fluida i espontània, sense mostres molt evidents d'esforç, per a trobar l'expressió adequada en llengua anglesa, a un nivell C1, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA30 - Relacionar l'estudi filològic des de la sociolingüística amb altres disciplines, com ara la sociologia, la psicolingüística, l'adquisició de llengües o la lingüística educacional.

RA30 - Comparar, argumentar i contrastar informació obtinguda a partir de les fonts bibliogràfiques disponibles i vinculades amb l'assignatura (nivell C1).

RA30 - Analitzar i sintetitzar els conceptes relacionats amb la sociolingüística de la llengua anglesa (nivell C1).