Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0930 - Sociolingüística de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Examen escrit final: 70% (de la nota final global)

Elaboració de treballs acadèmics (escrits i/o orals): 30% (de la nota final global)

L'estudiantat ha d'obtenir almenys un 5 (50%) en el resultat final incloent-hi les dues proves per a poder aprovar l'assignatura. És obligatori fer les dues proves: el examen escrit final i els treballs acadèmics.
Les dues parts són recuperables. La nota dels treballs acadèmics es podrà guardar per a la segona convocatòria. Es considera PRESENTAT l'alumnat que realitze l'examen escrit.

Quant a les funcions del llenguatge, al final de l'assignatura, els estudiants han de ser capaços de:

  • Sintetitzar, avaluar i glossar informació.
  • Revisar i criticar.
  • Desenvolupar un argument sistemàticament.
  • Defensar un punt de vista persuasivament.
  • Usar marcadors del discurs per a estructurar una redacció formal.
  • Utilitzar el registre formal (estil acadèmic).

 Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.