Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0928 - Anglès Avançat: Contextos Professionals

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Projectes

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Examen escrit

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Els estudiants hauran de demostrar que entenen una varietat de discussions sobre temes complexos, relacionats amb el llenguatge técnic i legal, així com són capaços d’entendre articles llargs i especialitzats. Consultar el SIA per saber la data oficial d’aquest examen. Per a aprovar l'assignatura, els estudiants han d'aprovar aquest examen. Per tant, aquest tipus d'avaluació és obligatòria i es classifica com a recuperable.

Presentacions orals i pòsters

Els estudiants han de realitzar diferents tasques orals al finalitzar el semestre: i) un “role-play” en parelles, i ii) una presentació oral en grups basada en un treball escrit relacionat amb els temes tractats durant el curs. En la primera tasca, els estudiants hauran de ser capaços d’expresar-se amb fluidesa i d’una manera espontànea utilitzant la llengua d’una forma eficaç per a fins socials. En la segona tasca, hauran de ser capaços de fer una presentación clara i detallada sobre un contexte professional específic. La professora informarà als estudiants durant el curs sobre la data exacta d'aquestes activitats i es penjarà a l'aula virtual. Aquestes parts no es poden tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria en juny es guardaran per a la segona convocatòria en juny/juliol. Aquesta avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Projectes

Els estudiants han de realitzar un treball escrit en grups sobre un contexto professional específic. La professora informarà als estudiants durant el curs d’una forma detallada sobre el contingut i estructura d’aquest projecte, així com la data exacta d’entrega del mateix. Aquesta información es penjarà a l’aula virtual. Aquesta part no es pot tornar a repetir. La nota de la primera convocatòria en juny es guardarà per a la segona convocatòria en juny/juliol. Aquesta avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

 

* NOTA: Per poder APROVAR l’assignatura, els estudiants han de: i) obtindre almenys un 5 de 10 en l’examen final escrit, ii) entregar el projecte escrit, iii) fer la presentació oral basada en el projecte, i iv) fer el "role-play" oral. Es considera No Presentat si el projecte, la presentació oral i el "role-play" s'han presentat en la data indicada, però no s'ha realitzat l'examen final escrit.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.