Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0928 - Anglès Avançat: Contextos Professionals

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

44 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CG13 - Treball en equip

CE29 - Demostrar competència comunicativa en llengua anglesa per a comprendre i produir una àmplia varietat de textos extensos, ben estructurats i detallats, amb un ús correcte de la llengua per a finalitats socials, acadèmics i professionals, a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CE30 - Expressar-se de manera fluida i espontània, sense mostres molt evidents d'esforç, per a trobar l'expressió adequada en llengua anglesa, a un nivell C1, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG01 - Aprenentatge autònom

CG03 - Capacitat de gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

RA28 - Transferir el coneixement i ús de la llengua anglesa de manera apropiada a diferents àrees i disciplines de l'àmbit professional.

RA28 - Explicar de manera oral en llengua anglesa a nivell avançat (C1) el significat que es vol transmetre i prestar especial atenció als aspectes pragmàtics d'aquesta llengua.

RA28 - Examinar i seleccionar informació i utilitzar diferents recursos i fonts bibliogràfiques per a la seua aplicació pràctica en diferents àmbits professionals.

RA28 - Construir i crear una varietat de textos escrits en llengua anglesa de nivell avançat (C1) i utilitzar un ampli vocabulari característic de diferents contextos professionals.

RA28 - Comunicar-se de manera apropiada i adaptar-se a diferents contextos professionals.

RA28 - Compartir idees en grup per a aconseguir un consens així com exposar aquestes idees en llengua anglesa de manera clara i eficaç i cedir torns de paraula entre els membres del grup.