Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Traduir textos de diferent mena de l’anglès a les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana i al revés

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE14 - Identificar i interrelacionar els aspectes més rellevants de la història, la cultura i la societat dels territoris de parla anglesa

CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en els nivells fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu

CE26 - Demostrar competència lingüística en llengua anglesa adequada per a produir i comprendre textos detallats complexos, i argumentar diferents punts de vista a un nivell B2, segons el marc comú europeu

CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG12 - Resolució de problemes

CE28 - Comprendre les idees principals de conferències, xarrades i informes, i altres formes de presentacions acadèmiques i professionals lingüísticament complexes en llengua anglesa, a un nivell B2, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA21 - Identificar la traducció com a interdisciplina i els principals enfocaments en estudis de traducció.

RA21 - Conèixer les habilitats necessàries que ha de posseir el traductor o traductora i la importància de l'adquisició de la competència traductora.

RA21 - Conèixer l'aportació més interessant dels diversos paradigmes d'investigació lingüística sobre la pràctica traductora.

RA21 - Comprendre els principals debats teòrics i aspectes controvertits que avui dia afecten la teoria i pràctica de la traducció.

RA21 - Comparar, analitzar i avaluar traduccions de diversa índole (nivell B2).

RA21 - Avaluar les noves tecnologies que poden resultar d'utilitat pel traductor o traductora.

RA21 - Aplicar coneixements sobre mètodes, tècniques i estratègies de traducció per a pal·liar problemes traductològics de l'anglès a l'espanyol.

RA21 - Analitzar resultats i dificultats en la traducció de l'anglès a l'espanyol.