Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura es derivarà del treball durant el curs i la participació en classe (tasques) (20%), un portafoli de traduccions (20%) i un examen escrit (60%):

El treball durant el curs inclourà (1) tasques que es demanaran a l'alumnat periòdicament i que es discutiran en classe; i (2) traduccions de textos proposats.

Es tindrà en compte la participació de l'alumnat: tant la seua assistència com la realització de les tasques i la seua posterior discussió en classe.

El portafoli  estarà compost per les traducciones sol.licitades al llarg del curs i les tasques realitzades, tant individualment com en grups. Es donaran més detalls una vegada s'hagen cobert els continguts teòrics mínims per a dur-los a terme.

És necessari aprovar cadascun d'aquests tres apartats, és a dir, traure un mínim del 10% en les tasques, un 10% en el portfoli, i un 30% en l'examen escrit. No obstant açò, si l'alumne no arriba a la nota mínima per a aprovar, però té algun dels tres apartats aprovats, solament haurà de presentar-se a les parts suspeses en la segona convocatòria.

Els estudiants que no es presenten a l'examen final obtindran un "no presentat" com a nota final.

Pel que fa a l’ús de l’anglès:


Al nivell B2, els estudiants haurien de ser capaços de comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes, incloses les discussions tècniques en el seu camp d’especialització. Deuen de poder interactuar amb un cert grau de fluïdesa i espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb els parlants nadius sense esforçar-se per a cap de les parts. Poden produir text clar i detallat sobre una àmplia gamma de temes i explicar un punt de vista sobre un tema d’actualitat que ofereix els avantatges i els desavantatges de diverses opcions.


Per aprovar l'assignatura, els estudiants han de ser capaços d'entendre articles i informes relacionats amb temes contemporanis en què els escriptors adopten postures o punts de vista específics per poder traduïr els textos del temari apropiadament. Poden comprendre la prosa literària contemporània i poden adaptar l'estil i la velocitat de la lectura a diferents textos i finalitats, utilitzant tècniques i estratègies de traducció adequades.


Més concretament, els estudiants han de poder utilitzar el següent:


- Expressar idees abstractes


- Utilitzar diverses formes verbals, tant simples com més complexes, tant a les exposicions orals com al projecte escrit


- mostrar un nivel apropiat de col·locació


- mostrar un nivel apropiat de construcció de paraules


- Mostrar coneixements apropiats de les expressions idiomàtiques


- Mostrar coneixements adequats de sinònims i antònimsArticle 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.