Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0920 - Introducció a la Literatura dels Estats Units

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

- Ambdues proves són estrictament necessàries.
- Per aprovar l'assignatura, els i les alumnes han d'obtenir un mínim del 50% a cadascuna de les proves. És a dir, un 15% al treball escrit I un 35% a l'examen final.
- Si l'alumne realitza la prova escrita es considerarà com a presentat.

Pel que fa a l’ús de l’anglès:
A nivell B2, els estudiants han de ser capaços d’entendre les idees principals de textos complexos tant sobre temes concrets com abstractes, incloses les discussions tècniques en el seu camp d’especialització. Poden interactuar amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat que fa possible la interacció regular amb parlants nadius sense esforços per a cap de les dues parts. Poden donar compte i mantenir les seves opinions en discussió proporcionant explicacions, arguments i comentaris pertinents. Poden produir un text clar i detallat sobre una àmplia gamma de temes i explicar un punt de vista sobre un tema d’actualitat, oferint els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
Per a aprovar l'assignatura, els estudiants han de ser capaços d'entendre la prosa literària contemporània i adaptar l'estil i la rapidesa de la lectura a diferents textos i propòsits, utilitzant selectivament les fonts de referència adequades.
Més concretament, els estudiants han de poder:
- Expressar idees abstractes- Sintetitzar, avaluar, brillar informació- Especular- Expressar opinions- Expressar acord / desacord- Analitzar i revisar- Elaborar un argument en estil de discurs acadèmic- Utilitzar diverses formes verbals (tant simples com complexes)- Mostrar un nivel apropiat de col·locació- Mostrar un nivel apropiat de construcció de paraules- Mostrar coneixements apropiats de les expressions idiomàtiques- Mostrar coneixements adequats de sinònims i antònims

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.