Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0920 - Introducció a la Literatura dels Estats Units

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 49
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa, així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisis de textos literaris en llengua anglesa

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística

CE26 - Demostrar competència lingüística en llengua anglesa adequada per a produir i comprendre textos detallats complexos, i argumentar diferents punts de vista a un nivell B2, segons el marc comú europeu

CE27 - Ser capaç de relacionar-se en llengua anglesa amb suficient fluïdesa i naturalitat, sense que la comunicació requerisca esforç pels interlocutors o interlocutores, a un nivell B2 segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums

CE28 - Comprendre les idees principals de conferències, xarrades i informes, i altres formes de presentacions acadèmiques i professionals lingüísticament complexes en llengua anglesa, a un nivell B2, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA20 - Utilitzar i aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisis en textos i discursos literaris.

RA20 - Organitzar i planificar una presentació oral sobre un dels temes del programa (nivell B2).

RA20 - Detectar i escriure sobre les diferències culturals en el context de la literatura dels Estats Units d'Amèrica (nivell B2).

RA20 - Analitzar, comentar i revisar críticament a través d'un assaig l'obra dels autors i autores representatius de la literatura dels Estats Units d'Amèrica (nivell B2).