Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Treball acadèmic

Els estudiants hauran de presentar 3 tasques escrites i completar unes activitats seleccionades de diferents llibres (veure bibliografia). Estes activitats estaran relacionades amb: i) Vocabulari (i.e. marcadors discursius i connectors del discurs escrit així com una varietat de temes relacionats amb l´educació, pel·lícules, llibres/literatura, noticies/estil de vida/temes actuals, la premsa i l’art) i Gramàtica (i.e. totes les formes verbals, infinitiu/gerundi i participi, modals, adjectius/adverbis/comparacions i estil indirecte) (nivell B2 d’anglès). Aquesta part no es pot tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria en gener es guardaran per a la segona convocatòria en juny/juliol. Aquesta avaluació continua no és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Examen escrit

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs i en les tasques basades en projectes realitzades a classe. D’una banda, els estudiants han de redactar un text descriptiu, narratiu o argumentatiu clar i detallat (Part 1) així com una carta clara i detallada, un article o una crítica de pel.lícula (Part 2). D’altra banda, els estudiants han d’utilitzar una gramàtica correcta, variar en l’ús del vocabulari i adoptar un estil concís. Per poder aprovar l'assignatura, s'ha d'obtindre al menys un 35% del 70% d'aquest examen escrit. Consultar el SIA per saber la data oficial d’aquest examen. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

* NOTA: Per poder APROVAR l’assignatura, els estudiants han i) d'obtindre almenys un 5 (sobre 10) com a nota final i  ii) obtindre el mínim exigit en l’examen final escrit.  Si l’estudiantat es presenta a la prova final escrita es considerarà com a presentat/ada.


INTEGRITAT ACADÈMICA

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.