Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

56 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE26 - Demostrar competència lingüística en llengua anglesa adequada per a produir i comprendre textos detallats complexos, i argumentar diferents punts de vista a un nivell B2, segons el marc comú europeu

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG12 - Resolució de problemes

CG13 - Treball en equip

CE28 - Comprendre les idees principals de conferències, xarrades i informes, i altres formes de presentacions acadèmiques i professionals lingüísticament complexes en llengua anglesa, a un nivell B2, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

RA19 - Seleccionar les estratègies apropiades per a construir el significat abans, durant i després de llegir diferents tipus de textos.

RA19 - Revisar i reescriure diferents tipus de textos considerant aspectes formals, com ara estructura, estil, gramàtica, vocabulari o puntuació (nivell B2).

RA19 - Produir textos escrits de diferents gèneres i estils combinant models de processament ascendents i descendents (nivell B2).

RA19 - Escoltar, compartir i cooperar en grup per a afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa en llengua anglesa a través de la lectura i l'escriptura.

RA19 - Comunicar per escrit en llengua anglesa diferents idees atesos els principis de cohesió i coherència (nivell B2).

RA19 - Aplicar tècniques d'escriptura de manera eficaç en escriure textos de diferents tipus considerant la finalitat, l'audiència (el lector o lectora) i el context.