Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

Proves d’avaluació

Puntuació

1). Examen final de competències (obligatori)

Fins a 5 punts. Mínim 2,5 per a  sumar els punts 2 i 3.

2). Elaboració de treballs acadèmics: Exposicions orals (data pactada durant el curs) (obligatori)

Fins a 2 punts.

3). Carpetes d’aprenentatge 

3.1. Exercicis en autonomia: dossiers comprensió escrita (entregats en una data pactada durant el curs)

3.2. Test d'autoavaluació, test i controls en classe i en l’aula virtu

Fins a 3 punts.

3.1 fins a 1 punt

3.2 fins a 2 punt

 

TOTAL (màxim de  punts)

10 punts

Per a aprovar l’assignatura és obligatori realitzar i aprovar l’examen final (la convocatòria corre en el cas contrari)

Els tests fets a classe i les exposicions orals no es recuperen.

Els treballs entregats i els tests fets en l'aula virtual es guarden per a la segona convocatòria.

Si entreguen treballs i tests però no es presenten al examen, es consideren no presentats i la nota dels treballs i dels tests es guarden per a la convocatoria extraordinari.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.