Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Comunicar-se de manera oral i escrita en una segona llengua diferent a l'anglesa a, almenys, un nivell A2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

CE21 - Comprendre i descriure els principals aspectes de les cultures en llengua alemanya, francesa i/o espanyola.

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG11 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA18 - Utilitzar les fórmules de l'argumentació: expressions per a convèncer i exposar/intercanviar les opinions.

RA18 - Descriure paisatges francòfons i posar en relleu la diversitat.

RA18 - Descriure l'entorn, les persones i els llocs així com expressar emocions i sentiments.

RA18 - Conéixer, comprendre i aplicar estratègies bàsiques de conversa en l'entorn immediat.

RA18 - Conéixer la importància de la llengua i cultura franceses en la història d'Europa.

RA18 - Conéixer i comprendre aspectes socioculturals francòfons.

RA18 - Comprendre textos de la vida quotidiana amb informació bàsica (horaris, menús, cartes, anuncis...).

RA18 - Analitzar les aportacions de la cultura francesa en el pensament i en l'imaginari europeu.