Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Treball teoricopràctic amb els llibres de classe (caràcter presencial).
Foment de treball en grup en classe (caràcter presencial i no presencial).
Foment del treball autònom (els i les alumnes entregaran treballs realitzats fora de l'aula).
La metodologia serà teoricopràctica, comunicativa i interactiva, plantejada des d'un enfocament estratègic d'aprenentatge de la llengua i cultura alemanyes en el context d'aquestes. Està orientada, així mateix, a promoure l'aprenentatge autònom de l'estudiantat, alhora que el treball en equip i l'ocupació de les noves tecnologies.

L'estudiantat d'aquesta assignatura realitzarà, en l'aula i fora, tasques tant autònomes com a cooperatives. Aquestes tasques estaran, a més, tutoritzades pel professorat, que efectuarà un seguiment continu en l'aula i en tutories. Atès el caràcter pràctic de l'assignatura i l'elevat nombre d'estudiantat en classe, es procurarà incorporar les tutories a les activitats presencials. També podran ser privades o virtuals.

Es realitzaran activitats formatives en crèdits ECTS, amb metodologia d'ensenyament-aprenentatge i relacionades amb les competències que ha d'adquirir l'estudiantat: la docència de la matèria seguirà les directrius del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER) del Consell d'Europa. Per a l'adquisició de les competències s'empraran els següents mètodes d'ensenyament-aprenentatge: crèdits presencials (60 hores) repartits en classes teòriques (exposició de continguts i guies de treball per part del professorat; presentació en l'aula dels continguts lingüístics i comunicatius mitjançant quadres, esquemes i exemples o activitats de conceptualització), activitats pràctiques (treball sobre la matèria que ha estat exposada prèviament; activitats de comprensió i expressió oral i escrita; activitats de fonètica en funció del mètode seleccionat) i tutories.
Es valorarà el treball autònom (exercicis individuals i en petits grups), la lectura, anàlisi i/o síntesi dels documents escrits proposats en el llibre, la consulta de fonts i recursos bibliogràfics o electrònics, redaccions, l'estudi independent i les pràctiques en laboratori d'idiomes i al CAL.