Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua diferent de l'anglesa, almenys, en un nivell A2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE21 - Comprendre i descriure els principals aspectes de les cultures en llengua alemanya, francesa i/o espanyola.

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA17 - Produir textos curts sobre la vida quotidiana, textos senzills narratius i/o argumentatius en llengua alemanya com ara notes, cartes personals, diàlegs i redaccions a un nivell A1.

RA17 - Conéixer les estructures i funcions fonològiques i morfosintàctiques de la llengua alemanya i posseir un vocabulari ampli dins de la terminologia pròpia de cada context a un nivell A1 dins del Marc comú europeu de referència de llengües.

RA17 - Conéixer i comparar aspectes culturals dels països de parla alemanya.

RA17 - Comprendre les principals informacions contingudes en converses d'interès comú en llengua alemanya expressades en un llenguatge clar i general.

RA17 - Aplicar a la pràctica els coneixements morfosintàctics i semàntics de la llengua alemanya en les quatre destreses lingüístiques: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita a un nivell A1.