Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0914 - Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Treball acadèmic

Els estudiants hauran de presentar diferents tasques acadèmiques, considerades com a avaluació continua, durant el semestre. Hauran de poder sintetitzar informació i arguments procedents de diferents fonts relacionades amb l'àrea de la lingüística aplicada (Tasca 1). També hauran de produir un projecte escrit clar i detallat sobre un tema específic de la secció de les diferències individuals dels aprenents vist en l'assignatura, així com una presentació acadèmica oral del mateix (Tasca 2).  La professora informarà els estudiants durant el curs sobre la data exacta d'aquestes tasques i es penjarà a l'Aula Virtual. Aquesta part no es pot tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria en gener es guardaran per a la segona convocatòria de juny/juliol. Aquesta avaluació continua és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Examen escrit

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc en finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Els estudiants hauran de demostrar en aquest examen que entenent les idees principals de textos complexos basats en temes específics i abstractes relacionats amb la lingüística aplicada. Per a poder aprovar l'assignatura, s'ha d'obtindre al menys un 35% del 70% d'aquest examen escrit. Consulteu el SIA per a saber la data oficial d’aquest examen. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

* NOTA: Per a poder APROVAR l’assignatura, els estudiants han i) d'obtindre almenys un 5 (sobre 10) com a nota final, ii) obtindre el mínim exigit en la nota de l'examen escrit i ii) presentar el treball acadèmic. Es considera no presentat si el treball acadèmic s'ha presentat en la data indicada, però no s'ha realitzat l'examen final escrit.

** Considerant el nivell de competència d’anglès B2 que els estudiants han de demostrar tindre durant aquest curs, s’espera que les i els estudiants siguen capaços de:

-          descriure aspectes bàsics relacionats amb les diferents teories d’aprenentatge de la primera llengua així com d’una segona llengua, de mostrar el seu punt de vista, raonar críticament i participar de forma activa en les discussions en classe amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat que permeta una interacció coherent entre estudiants i professora (discussions orals en classe)

-          elaborar respostes clares i estructurades utilitzant els termes especialitzats relacionats amb els conceptes tractats en l’assignatura d’una forma coherent i concisa (tasca 1)

-          generar producció oral i escrita clara i detallada sobre un tema en particular de les matèries tractades durant el curs. En aquest treball han d’utilitzar el vocabulari adequat així com una varietat de marcadors discursius simples i complexos que permeten desenvolupar les seues idees d’una manera coherent i cohesiva tant a nivell oral com escrit (tasca 2)


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.