Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0914 - Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües

CE26 - Demostrar competència lingüística en llengua anglesa adequada per a produir i comprendre textos detallats complexos, i argumentar diferents punts de vista a un nivell B2, segons el marc comú europeu

CE27 - Ser capaç de relacionar-se en llengua anglesa amb suficient fluïdesa i naturalitat, sense que la comunicació requerisca esforç pels interlocutors o interlocutores, a un nivell B2 segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG10 - Raonament crític

CG12 - Resolució de problemes

CG13 - Treball en equip

CE28 - Comprendre les idees principals de conferències, xarrades i informes, i altres formes de presentacions acadèmiques i professionals lingüísticament complexes en llengua anglesa, a un nivell B2, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

RA14 - Utilitzar de manera adequada els coneixements teòrics i metodològics per a l'ensenyament de llengües estrangeres.

RA14 - Localitzar, utilitzar i sintetitzar la informació continguda en bases de dades.

RA14 - Discutir en parelles o en grups activitats proposades sobre la metodologia de segones i/o llengües estrangeres.

RA14 - Demostrar una capacitat autònoma davant certes tasques i activitats (per exemple, del tipus WebQuest).

RA14 - Analitzar i avaluar críticament textos lingüístics així com relacionar-los amb altres textos (nivell B2).