Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0905 - Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

CRITERIS DE SUPERACIÓ

EXAMEN FINAL

Examen escrit

L'examen final constarà de:

Secció A: preguntes teòriques

Secció B: anàlisi sintàctica d'oracions i anàlisi sintàctica/discursiva

Per superar l’examen escrit és necessari obtenir, almenys, un 40% de la nota total assignada a cadascuna de les dues seccions i una mitjana global entre ambdues seccions igual o superior a 4,5 sobre 10 (31,5% sobre 70%) per poder sumar les notes dels treballs escrits i orals.

Per superar l’assignatura realitzant únicament aquest examen final escrit, la nota mitjana global obtinguda haurà de ser igual o superior a 7 sobre 10 (ja que el pes de l’examen sobre la qualificació final és d'un 70%).

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Perquè l’estudiant sigui avaluat de forma contínua haurà de complir amb les dates parcials de lliurament de tasques, de control de treball i reunions de grup, o aspectes similars que s’explicaran A L'AULA. L’incompliment d’una ÚNICA data de lliurament, serà motiu perquè l’estudiant perdi el seu dret a l’avaluació contínua.

La nota de l’avaluació contínua (que suposa un 30% de la nota final) es calcularà a partir del treballs acadèmics (50%) i de presentacions orals (50%)

Treball acadèmic

El treball acadèmic consisteix a identificar i reconèixer tots aquells aspectes que s’expliquin i/o practiquin durant el curs acadèmic mitjançant l’anàlisi discursiva de diferents textos literaris i no literaris i l’anàlisi sintàctica d’oracions extretes d’aquests textos. Aquest treball haurà de realitzar-se en grup i la selecció de textos es negociarà amb el professor. A principi de curs es donaran les instruccions precises sobre el procés, el contingut i els criteris d'avaluació.

Presentació oral i/o pòster

La presentació oral/pòster consistirà en l’exposició del grup dels seus resultats del treball acadèmic. Igual que amb el treball acadèmic, les instruccions que es facilitin a principi de curs aclariran com poder dur-ho a terme i com s’avaluarà.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ

En la segona convocatòria solament es podrà recuperar l’examen final escrit amb les mateixes condicions (serà necessari un mínim de 7 sobre 10 per aprovar el curs i de 4,5 sobre 10 per sumar la nota de l’avaluació contínua obtinguda en la primera convocatòria del curs).

Els estudiants que van obtenir una nota entre 4 i 4,4 sobre 10 (tots dos inclusivament) en l’examen final, i que d’haver superat aquest examen haguessin aprovat l’assignatura en sumar-li la seva nota de l’avaluació contínua, podran aprovar l'assignatura realitzant un treball individual dirigit que es lliurarà com a màxim el mateix dia de l’examen final escrit de la segona convocatòria.

Per tal de considerar que un estudiant s'ha presentat ha d´haver-se presentat a l'examen així com haver realitzat la presentació i el treball grupal especificats al temari. Si no ha realitzat ambdues coses, es considerarà que a l'estudiant com a no presentat.

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.