Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0905 - Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en els nivells fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE22 - Demostrar capacitat per a comprendre i produir textos senzills i coherents sobre temes familiars en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE23 - Demostrar una competència comunicativa adequada per a desembolicar-se en situacions quotidianes en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG10 - Raonament crític

CG13 - Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Explicar per què diferents trets lingüístics, en particular, morfosintàctics, són més comuns en uns registres que en uns altres (nivell B1).

Explicar la morfologia, sintaxi i semàntica de la llengua anglesa, almenys, en els seus aspectes bàsics (nivell B1).

Enumerar en llengua anglesa, oralment i per escrit, els diferents components de la morfosintaxi anglesa (nivell B1).

Dissenyar presentacions en grup on es descriguen les característiques principals de diferents elements de l'oració en llengua anglesa (nivell B1).

Desenvolupar la competència gramatical mitjançant la presentació de paradigmes formals i taules morfològiques utilitzant un metallenguatge apropiat (nivell B1).

Comprendre oracions angleses i explicar com estan articulades amb termes anglesos.

Analitzar oracions simples i complexes en llengua anglesa i distingir els seus diferents elements.