Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0949 - Periodisme Local

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

70%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.


La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova. Les proves són les següents:


El 10% corresponent a l’elaboració de treballs acadèmics s’obté d’analitzar la secció de local d’un mitjà tradicional. Aquest exercici es farà individualment, és recuperable en segona convocatòria i la nota mínima exigida per aprovar és un 5.

 

El 10% corresponent a la resolució d’exercicis i problemes es correspon amb el plantejament d’un cibermitjà hiperlocal. Aquesta activitat es farà en grup, es recuperable en segona convocatòria i la nota mínima exigida per aprovar és un 5.

 

El 70% de la nota corresponent a prototips es desglossa de la següents manera:

·      Redacció d’una noticia per a un mitjà hiperlocal

·      Redacció d’un reportatge periodístic mitjançant la tècnica del MoJo

·      Redacció d’un reportatge periodístic mitjançant la tècnica del Podcast

·      Gestió i difusió de continguts hiperlocals en xarxes socials

 

Les quatre activitats es faran de forma grupal, són recuperables en segona convocatòria i la nota mínima exigida per aprovar és un 5.

 

El 10% corresponent a l’observació i execució de tasques s’obté de l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. Aquesta activitat no és recuperable en segona convocatòria i la nota mínima exigida per aprovar és de 5.


No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.


Es considerarà "Presentat/Presentada" qui presente exercicis corresponents als sistemes d'avaluació "elaboració de treballs acadèmics" o “resolució de casos”, o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables