Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0921 - Informació Radiofònica

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Projectes

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

El 25% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes) que representa el 20% de la nota i diversos tests d'actualitat realitzats al llarg del quadrimestre que tindran un còmput d'un 5%. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5 en cadascuna de les proves.

El 10% corresponent a la resolució de casos i les presentacions orals i pòsters s’obté de l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 55% de la nota corresponent a elaboració de treballs acadèmicsprojectes i prototips, corresponents a la part pràctica de l'assignatura, es desglossen en les següents activitats:

            5% - Redacció i locució de textos informatius radiofònics. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria de forma individual.

            25% - Redacció, elaboració i realització d'una crònica radiofònica acompanya d'una entrevista radiofònica (per parelles). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria de forma individual. 

            25% - Producció, redacció i realització d'un reportatge radiofònic (per parelles). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria de forma individual.    

 A les cinc activitats, la nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 10% corresponent a l’observació i execució de pràctiques s’obté mitjançant la redacció i locució en directe d'una notícia radiofònica amb tall de veu. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria de forma individual. 

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.