Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura té una clara vocació teòrico-pràctica, de manera que les exposicions teòriques per part del professor sempre estaran vinculades amb una pràctica, que, al seu torn, tindrà la seua conclusió en un examen d'índole pràctica sobre textos similars als analitzats en classe.

El professorat proporcionarà els coneixements bàsics prevists en el programa de continguts, a més de facilitar tot tipus de material de consulta necessari per a fixar i desenvolupar eixes nocions instrumentals. Per la seua banda, en les classes pràctiques, el professorat guiarà el mètode de anàlisis i actuarà com  a moderador de les posteriors exposicions per part dels alumnes. En les tutories farà un seguiment del treball d'anàlisi del text, sobretot en els moments inicials que corresponen a l'elecció de la informació més adequada per al desenvolupament de la pràctica.

També s'inclou la celebració de seminaris relacionats amb l'assignatura.

Aquesta metodologia té com finalitat que l'alumne arribe als objectius i assimile les competències descrites en l'apartat corresponent d'aquesta guia docent, a més de dotar de coherència a una programació dirigida a la formació conceptual, procedimental i actitudinal de l'alumnat.

 

AVALUACIÓ

• Exàmens :   l'examen teòric-pràctic +  l'examen de norma i estil

• Treball grupal  .

• Assistència a classe i presentacions orals de les pràctiques realitzades en classe .

• L'assistència als seminaris és obligatòria, ja que s'avaluarà mitjançant una activitat.

 

TEORIA

Examen de Norma i Estil

• Es realitzarà en l'últim mes del semestre (abans de Nadal) o en la data de l'examen final, juntament amb l'examen teòrico-pràctic

• Serà pràctic, amb exercicis de norma lingüística a partir de les activitats realitzades en l'Aula Virtual, arreplegades en el Manual d'Estil.


Examen teòrico-pràctic

• L'examen es realitzarà al final del semestre, quan ho marque el calendari oficial de la UJI.

• L'examen tindrà com objectiu avaluar els coneixements teòric-pràctics, sobre qüestions tractades en classe, de manera que les qüestions versaran sobre els diferents nivells estudiats, enfocats des d'una perspectiva lingüística.

• L'examen tindrà la següent estructura: elaboració/anàlisi d'un text informatiu que inclourà qüestions relatives a:

- Varietats de la llengua(estàndard, epicidad, formalisme, col·loquialismes)

- El titular, la secuencialitat i les modalitats textuals

- Funcions sintàctiques i informatives. L'estil nominal

- Neologia lèxica i semàntica

- Cohesió temporal i aspectual

- Referencialitat, connexió i discurs reportat

- Els mecanismes modalitzadors

• Tindrà una puntuació màxima de 4 punts

 

PRÀCTIQUES

Treball grupal 

1.- El treball es realitzarà sobre periòdics

2.- El grup analitzarà les qüestions lingüístiques d'un periòdic a partir d'un esquema que li proporcionarà el professor

3.- L'expressió i ortografia són matèries avaluables. A partir de la segona, cada falta d'ortografia restarà 0’25 punts.

4.- El treball es lliurarà els últims dies del curs, en data que es fixarà en el seu moment.

Pràctiques de classe

   Es lliuraran dues pràctiques sobre escriptura de textos informatius