Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació: 

El 70% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (4 punts) (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per a aprovar és del 50% (2 punts). La resta, 3 punts de la nota, corresponen a elaboració de treballs acadèmicsprojectes i prototips La nota mínima exigida per a aprovar és del 50% (1'5 punts)

 

El 10% corresponent a la resolució de casos i s’obté de l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

 

El 20% corresponent a l’observació i execució de pràctiques s’obté mitjançant l’elaboració de dues pràctiques. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Aquesta part no és recuperable


No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.


Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

 

ALTRA INFORMACIÓ

Dins dels criteris d'avaluació es considera un assumpte prioritari l'ortografia. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre es consideraran:

 

Faltes greus: errors ortogràfics (v/b, s/x, i/ll, h/*, etc.). Una falta greu suposa 0,5 punts menys de la nota. Tres faltes greus o més, anul·la l'exercici en la seua totalitat.

Faltes lleus: els errors d'accentuació (titlles) es penalitzaran amb 0,25 menys; i els errors de concordança entre subjecte i verb; i errors de puntuació (punts, comes, etc.), amb 0,1 menys.