SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 28
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB10 - Que l'estudiantat tinga habilitats d'aprenentatge que li permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que l'estudiantat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG01 - Conèixer els principis de la química i enginyeria sostenibles i tindre una visió dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la química verda i altres principis associats així com els protocols que permeten la seua avaluació i aplicació en casos reals.

E1 - Aplicar els principis de la química sostenible a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.

E2 - Demostrar els avantatges i desavantatges de cadascuna de les denominades tecnologies sostenibles en el camp de la Química.

E3 - Relacionar la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.

E4 - Valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.

E5 - Utilitzar les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la química sostenible en un determinat procés industrial.

G1 - Integrar els principis teòrics de la sostenibilitat en un cas experimental concret.

G2 - Capacitat d'organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la química sostenible en la investigació i els processos industrials.

G3 - Aplicar les eines de la química sostenible en l'obtenció de compostos d'interès en la indústria química.

G4 - Participar en projectes encaminats a la millora de processos productius o de manipulació de productes químics.

Resultats d'aprenentatge

EAC_09_Tindre una visió global i homogènia del que és el medi ambient. Que l'estudiant conega els problemes més importants en matèria de contaminació de l'aire, de l'aigua i del sòl i de la tecnologia disponible per al seu control.

EAC_08_Comprendre i solucionar els problemes en matèria de contaminació de l'aire, de l'aigua i del sòl que pot trobar en el seu treball. Que l'estudiant tinga les bases per al disseny de sistemes per al control de la contaminació de l'aire, de l'aigua i del sòl.

EAC_07_Conèixer una visió global i homogènia del que és el medi ambient.

EAC_06_Conèixer els problemes més importants en matèria de contaminació de l'aire, de l'aigua i del sòl i de la tecnologia disponible per al seu control.

EAC_05_Conèixer les tècniques, procediments i estratègies més adequades per a corregir i previndre la contaminació industrial.

EAC_04_Conèixer les bases per al disseny de sistemes per al control de la contaminació de l'aire, de l'aigua i del sòl.

EAC_03_Conèixer les bases per a comprendre i solucionar els problemes en matèria de contaminació de l'aire, de l'aigua i del sòl que pot trobar en el seu treball.

EAC_02_Dissenyar i optimitzar dispositius i processos relatius a la seguretat industrial i el medi ambient.

EAC_01_Conèixer la normativa en matèria de seguretat i medi ambient, així com les eines i els protocols d'actuació en aquests camps. Identificar, analitzar i resoldre problemes mediambientals complexos en la indústria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16