Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

1ª i 2ª convocatòria ordinària
 
L'avaluació consta de dos tipus de proves:
 
- Avaluació contínua (40%)
 
o Treball: 30%
 
o Activitats d'avaluació contínua (pràctiques d'aula): 10%
 
- Examen final (60%)
 
La qualificació de les proves que formen part de l'avaluació contínua es manté de la primera 1a convocatòria a la 2a convocatòria del mateix curs acadèmic.
 
Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne / a haurà de tenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen final i de 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura.
 
En cas que la nota de l'examen final no aconsegueixi la puntuació mínima requerida, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts.
 
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
 
Es plantejarà una única prova en la qual s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, tant els avaluats en les activitats d'avaluació contínua com en l'examen final de les convocatòries ordinàries.