Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Proporcionar coneixements que serviran de base per al desplegament i aplicació en la pràctica d'estratègies, polítiques, sistemes de gestió i ferramentes relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. • Desenrotllar la capacitat dels estudiants d'afrontar problemàtiques i panorames complexos, a més d'integrar coneixements i tindre una visió transversal de les distintes dimensions que s'engloben en el concepte de RSC i de sostenibilitat. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Ser capaç de comunicar amb claredat els seus coneixements i actuacions en matèria de Sostenibilitat i RSC a públics especialitzats i no especialitzats, utilitzant distints formats i instruments de comunicació. • Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

Objectius d'este Mòdul: En l'àrea d'Economia i Medi Ambient, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Examinar i inspeccionar la interdependència existent entre economia i medi ambient. • Descriure els instruments econòmics de control de la contaminació. En l'àrea de la Gestió Mediambiental, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Exposar el marc normatiu dels sistemes de gestió ambiental. • Saber com implantar un sistema de gestió mediambiental en una organització. • Organitzar una auditoria mediambiental. • Proposar un manual de sistema de gestió ambiental adaptat a una empresa concreta. • Identificar i diferenciar distints nivells d'incorporació de qüestions mediambientals en la comptabilitat de l'organització. • Revisar els actuals plantejaments en discussió amb relació a la comptabilitat de costos mediambientals. • Examinar diferents models d'integració dels aspectes mediambientals en el sistema de costos de l'organització. • Saber el sistema de costos basat en activitats i relacionar-ho amb la gestió mediambiental d'una organització. • Relacionar i interpretar allò que s'ha aprés de tal manera que puga ser adaptat a situacions novament i ràpidament canviants. En l'àrea de la Gestió de la Sostenibilitat, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Diferenciar un procés de creixement econòmic d'un procés de desenrotllament. • Identificar les tres dimensions del desenrotllament sostenible. • Informar i debatre sobre el Programa 21 de nacions Unides. • Planificar les fases d'implantació d'una Agenda 21 Local. • Relacionar i interpretar allò que s'ha aprés de tal manera que puga ser adaptat a situacions novament i ràpidament canviants.