Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

A) La nota mitjana de l'assignatura, que té en compte l'avaluació contínua ( 40% ) i l'examen final ( 60% ) , ha de sumar com a mínim 5 punts sobre 10 per a superar l'assignatura.

Se superarà la prova de l'examen final solament si s'obté una nota mínima de 5.0 sobre 10.

Solament si la nota de l'examen final és igual o superior a 4.5 punts es pot compensar amb la resta de qualificacions per a superar l'assignatura. No existeix mínim en la nota d'avaluació contínua.

En tot cas, la màxima nota que es pot obtenir en l'assignatura si no se supera la nota mínima exigida en el *exámen final, serà de 4.5 punts, i l'assignatura no serà superada.

L'examen final serà de caràcter obligatori i recuperable.
Les proves d'avaluació contínua seran de caràcter no obligatori i no recuperable.
La nota d'avaluació contínua es manté durant les corresponents convocatòries del curs acadèmic en el qual s'ha matriculat l'alumne.

 

L'examen final consisteix en una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diverses qüestions i / o problemes plantejats.

La part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:

Memòries i informes de pràctiques de laboratori: 20% de la nota final. Consisteix en l'elaboració d'informes tècnics relacionats amb pràctiques de laboratori desenvolupades durant el curs.

Treballs de l'assignatura: 20% de la nota final. Consisteix en l'elaboració d'un informe tècnic sobre l'estudi d'un cas plantejat a principi de curs.

 

B) Es considerarà presentat l'alumne que lliure l'examen final