SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRM032 - Obres de Referència en la Investigació Feminista i de Gènere

Semestre 2

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Conèixer i emprar adequadament recursos en línia per a la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

E2 - Identificar els models d'anàlisi de la crítica feminista

Resultats d'aprenentatge

Relacionar les obres de referència i els models d'anàlisi crítica feminista

Enunciar les principals contribucions en els estudis feministes i de gènere

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16