Temari

Temari

Temari de teoria

  • Tema 1: Introducció
  • Tema 2: Principis d'Integració de fonts de dades.
  • Tema 3: Arquitectures d'integració de dades.

Temari de pràctiques

  • Tema 1: Tècniques bàsiques d'integració de dades
  • Tema 2: Tècniques basades en aprenentatge automàtic
  • Tema 3: Integració visual de dades