Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

10.1. Tipus de prova

 

Tipus de prova    Ponderació

Memòries i informes de pràctiques    100    100

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

La matèria s'avaluarà basant-se en treballs que es duran a terme al llarg del semestre. Les pràctiques, els exercicis i els treballs són tots individuals. Només s'acceptaran els treballs que es consideren aptes per la seua qualitat i data d'entrega. Per a aprovar l'assignatura cal tindre acceptats almenys un 70% dels treballs de teoria, i un treball obligatori de pràctiques. Un estudiant es considerarà presentat quan lliure almenys el 25% dels treballs i/o el treball de pràctiques. 

Per a superar l'assignatura en segona convocatòria caldrà presentar el treball de pràctiques i un únic treball que permetrà recuperar la part de teoria.