MP1875 - Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per l'Aula de Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent emprada és variada. Les classes teòriques tindran un pes poc rellevant
en el global de l’assignatura, ja que es fomentarà la investigació i l’autonomia de l’alumnat.
Així, s’espera de l’alumnat que es prepare abans de les classes presencials a través de lectures
i/o de la consulta de material de qualsevol format (per exemple, vídeos o conferències
penjades a l’Aula Virtual) per tal de poder participar-hi amb un debat actiu i altres activitats

pràctiques. L’elaboració de treballs tant d’aplicació pràctica com de recerca activa, bé
individuals o bé en grup, serà una part integrant de la metodologia amb un pes important en
l’avaluació de l’assignatura.