MP1875 - Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per l'Aula de Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

10.2 Criteris de superació de l’assignatura
El sistema d’avaluació inclou tres tipus de proves:
a) Projectes (treball en grup): Projecte de recerca d’informació sobre el contingut
teòric de l’assignatura i cerca, adaptació i creació d’un material didàctic a partir
d’una obra literària, multimèdia o audiovisual. Es computarà aquest apartat amb
3 punts de la nota final (sobre 10).
b) Proves orals: Presentació oral o multimèdia de part dels treballs realitzats en
l’apartat a). 2 punts sobre 10.
c) Examen individual: Constarà de diverses preguntes de tipus test (2,5 punts sobre
10) i almenys una pregunta oberta (2,5 punts sobre 10). 
Per tal de poder superar l’assignatura cal sumar un mínim de 5 punts entre totes les
activitats.
Les proves són totes recuperables en 2a convocatòria.
Totes les proves s'hauran de realitzar en anglès. El nivell de correcció en l’ús de l’anglès
emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites i/o en la redacció de
l’examen final tindrà un impacte de fins a un 30% de la nota final de l’assignatura.
Altres consideracions:
 L’estudiant pot superar l’assignatura en la segona convocatòria,
independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera
convocatòria
 En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes
les proves que no haja aprovat.
 La valoració de les activitats superades durant el semestre es conservarà durant
totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
 L'assistència a les classes no és obligatòria, excepte en les sessions de
presentacions orals grupals. Els membres del grup d'una persona que no puga
assistir habitualment a classe hauran de mostrar-hi conformitat, ja que es
treballaran aspectes dels projectes en les sessions de pràctica.