Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

83 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 95
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 47,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clar i sense ambigüitats

E10 - Desenrollar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels distints àmbits de la pràctica professional.

E13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagen dirigides, d'acord si és el cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Resultats d'aprenentatge

RADP2 Dissenyar l'estratègia per a la defensa dels drets dels clients en els procediments per infraccions penals.

RADP1 Discriminar entre els mecanismes jurídics aquells que resulten apropiats per a l'àmbit procedimental penal.