Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen (tipus test amb cas pràctic)

40%

Criteris de superació

A) L’examen suposa un 40% de la qualificació global del mòdul i constarà de dues parts: una teòrica y un cas pràctic. De la qualificació global del mòdul, el percentatge corresponent a cada part és un 20%.

B) L’avaluació representa el 60% restant de la qualificació global del mòdul. Aquest percentatge es distribueix de la següent manera:

- Activitats pràctiques de l’ICACS: 40%

- Assistència a juís amb el desenvolupament de les activitats que el professor digui: 10%

- Assistència a detinguts: 10%. Les instruccions per a la seva realització es publicaran al aula virtual. La seva realització en els termes fixats en les esmentades instruccions és requisit imprescindible per a poder superar el mòdul. La no realització de les assistències a detinguts suposarà que la qualificació global de l’avaluació continua siga cero.

La superació del mòdul requereix la pressencialitat de l’alumne. A tal efecte, per a que l’avaluació continua puga ser qualificada és imprescindible que l’estudiant assista, al menys, al 80% de les classes presencials i realitze, al menys, el 80% de les activitats en que consistirà la mateixa. L’assistència a les classes presencials o la realització de les activitats en que consista l’avaluació continua por baix dels esmentats percentatges comportarà que la qualificació global de la proba d’avaluació continua siga cero. Les simulaciones de juís són obligatòries per a tots els alumnes.

Per al cas de que l’avaluació continua no siga superada per no haver arribat a la qualificació mínima exigida en la realització de les activitats que la composen, haurà de portar-se a terme la proba de recuperació de l’avaluació continua. Per a la seva realització és necessari que l’alumne haja realitzat, al menys, el 80% de les referides activitats. Amb aquesta proba de recuperació tan sols podrà obtenir-se una puntuació màxima de dos punts (la mitat del que es pot traure amb la mateixa).

C) Per a poder superar el mòdul, en la execució de branques i treballs d’avaluació continua s’ha d’aconseguir, al menys, 3 punts sobre 6. Pel que es refereix a l’examen, s’ha d’obtindre com a mínim 2 punts sobre 4. No arribar a aquests mínims implica la necessitat de repetir l’examen o realitzar la proba de recuperació de l’avaluació continua.

D) A efectes d’arreplegar la qualificació a l’acta, l’alumne es considerarà presentat quan realitzi l’examen.