Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1722 - Introducció a la Cirurgia

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'impartirà abordant continguts teòrics i pràctics amb la següent distribució:


1. TEORIA. 45 hores lectives teòriques abordaran els temes que es detallen en el temari (punt 6 de la guia), agrupats en 9 blocs teòrics.


La teoria es desenvolupés amb una durada total és de 45 hores presencials, de 2 hores per dia, en total 23 sessions de 2 hores, en total 10 classes al llarg dels 5 dies de la setmana.

La docència de teoria en cada sessió s'oferirà, en dies alterns, només a dos dels quatre subgrups (els demés estudiants podrán seguir la clase online per streaming).


2. SEMINARI. 15 hores en 6 seminaris teòrics-pràctics.


Els seminaris s'han dissenyat per complementar la docència dels blocs teòrics, de tal manera que alguns aspectes de la docència, deixen d'impartir-se com a classe magistral per abordar-se en forma d'aprenentatge basat en problemes amb tallers, casos clínics i altres qüestions.


Aquest procés d'ensenyament aprenentatge que uneix aspectes magistrals amb ensenyament basat en problemes i seminaris a grups reduïts en els aspectes teòrics, juntament amb la necessitat de realitzar la docència pràctica dividint al nombre total de matriculats en diversos grups, fa necessari el concurs d'elevat nombre de professors per a proporcionar un ensenyament tutorial d'una qualitat mínima.


seminari 1


Asèpsia i antisèpsia. Vestimenta quirúrgica. Tècniques d'esterilització i desinfecció. Rentat de mans higiènic i quirúrgic. Aplicació de guants amb tècnica estèril.


Seminari 2.


Exposició sobre les pautes i sistemàtica en la realització de:


a) La història clínica


b) Exploració bàsica del pacient


c) Exploració dirigida per patologies


d) Criteris de decisió en les indicacions


Seminari 3.


Presentació del material quirúrgic bàsic: sutures, materials, agulles, sutures mecàniques. Tractament de ferides. Realització de sutures.


Seminari 4.


Supòsits i problemes clínics de maneig corresponents a la infecció i traumatisme.


Seminari 5.


Supòsits i problemes clínics de maneig corresponents al càncer.


Seminari 6.


Presentació del material quirúrgic bàsic en la cirurgia endoscòpica.


3. PRÀCTICA CLÍNICA. 25 hores de pràctica de laboratori i clínica distribuïdes en 5 pràctiques de cinc hores.


3. PRÀCTICA CLÍNICA. 25 hores de pràctica de laboratori i clínica distribuïdes en 5 pràctiques (4 PRÀCTIQUES) de cinc hores.


La docència pràctica s'imparteix pels facultatius dels Serveis Quirúrgics (amb preferència pel Servei de Cirurgia General i Digestiva) DE CIRURGIA GENERAL, VASCULAR, PLÀSTICA com Col·laborador Docent de Pràctiques Clíniques el que fa necessari també d'un elevat nombre de professors per proporcionar un ensenyament pràctic d'una qualitat.


Les activitats pràctiques es desenvolupen a les sales quirúrgiques, consultes externes i quiròfan d'acord amb la programació global del curs que inclou un esquema general de pràctiques per a totes les assignatures. El conjunt d'alumnes matriculats es divideix en grups de pràctiques, que realitzaran les seves pràctiques al llarg de tot el matí.


L'activitat s'iniciarà (el dilluns) SEGONS GRUPS a les 8: 30h a la Sala de Sessions dels serveis amb la presentació de la sessió clínica del Servei de Cirurgia General i Digestiva.


A les 9:00 h l'alumne es distribuirà amb els diferents facultatius per les sales quirúrgiques, consultes externes i quiròfan d'acord amb la programació establerta i realitzarà les seves pràctiques al llarg del matí fins a les 13: 30h.


Metodologia de la pràctica


· L'activitat pràctica serà desenvolupada en els següents apartats.


o Observació directa del tutor de pràctiques en el lloc de treball: el tutor té una rúbrica, que sap l'estudiant, que ha d'avaluar de manera subjectiva l'activitat de l'estudiant. En aquesta part es troba la discussió basada en casos (sessions clíniques), l'observació directa dels procediments.


· Portafoli: l'estudiant requereix la realització d'un portafoli i consistirà en un breu resum de la seva activitat i principalment reflexions sobre el seu aprenentatge en la pràctica real. Ha de contenir com a mínim un incident crític i la seva reflexió, I UN CAS CLÍNIC BÉ ESTRUCTURAT.


· AL PORTAFOLI HI HAURÀ UN RESUM D'ALGUN SEMINARI


· S'ENTREGARAN EL DIA DE L'EXAMEN TEÒRIC
PRÀCTIQUES


Les pràctiques es realitzaran acoblant a l'esquema de l'activitat assistencial del Servei i es distribueixen en cinc sessions amb el següent esquema:


- SESSIÓ PRÀCTICA 1. Consultes externes. (5 hores presencials).


Història clínica. Anamnesi i exploració clínica. Documents clínics. Exploracions complementàries. Interpretació dels resultats. Consentiment informat. Entrenament dels estudiants amb històries i situacions de simulació de pacients.


 SESSIÓ PRÀCTICA 2. Sala quirúrgica. (5 hores presencials).


- Valoració postoperatòria. Fonaments i càlcul del balanç hídric en l'home sa, en el malalt i en el operat. Fluids i vies venoses.


- SESSIÓ PRÀCTICA 3. Sala quirúrgica (5 hores presencials).


Realització de canalització de vies venoses i instauració de perfusió. Nutrició parenteral, les seves vies, components i càlcul calòric. Fonaments, tipus d'estomes i el seu maneig.


- SESSIÓ PRÀCTICA 4. Quiròfan. (5 hores presencials).


- Asèpsia i antisèpsia. Vestimenta quirúrgica. Tècniques d'esterilització i desinfecció. Preparació d'un camp estèril. Rentat de mans higiènic i quirúrgic. Aplicació de guants amb tècnica estèril. . Assistència a la cirurgia programada al quiròfan.


- SESSIÓ PRÀCTICA 5. Quiròfan. (5 hores presencials).


Presentació del material quirúrgic bàsic; sutures, materials, agulles, sutures mecàniques. Tècnica de sutura de ferides. Assistència a la cirurgia programada al quiròfan.