Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0978 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge inclouen: ensenyament teòric amb participació de l'estudiantat (debats, etc.), ensenyament pràctic (problemes, exercicis i activitats pràctiques al laboratori), tutories complementàries, preparació de treballs personals i avaluació diversificada (carpetes d’aprenentatge, elaboració de treballs, realització d’exàmens).

La metodologia utilitzada serà activa i heurística, centrada en l'estudiantat, que és el protagonista en el procés d’adquisició de competències. Inclou resolució d’exercicis i problemes, estudi de casos  i aprenentatge per mitjà d’aula virtual. Els tipus d’exercici i la dinàmica de grup variaran en funció de l'objectiu d'aprenentatge concret que es perseguisca en cada moment.

La part expositiva comprèn les unitats 1 i 2 del temari. Tot i tractar-se de l’exposició de continguts per part del professorat, s’espera de l’alumnat una actitud activa i disposta a la reflexió. Pel que fa a les classes pràctiques (unitats 3 a 5), que també inclouen una part d’exposició teòrica, tindran lloc al laboratori de traducció, en el qual cada alumne o alumna disposa d’un ordinador propi equipat amb el programari necessari per a realitzar el pautat, la traducció i la sincronització dels subtítols sota les indicacions del professorat.

Els textos emprats en les traduccions són reals i es treballen tant de manera individual com col·lectiva. Els encàrrecs de traducció reproduiran, sempre que siga possible, situacions reals del mercat professional. Alguns dels exercicis i traduccions es prepararan fora de l’aula, i es podrà sol·licitar a  diversos estudiants o estudiantes que els entreguen (per exemple, per mitjà de l'enviament per correu electrònic, o bé de l’aula virtual) prèviament a la sessió en què es realitzarà la revisió conjunta en l’aula.

La docència presencial s’imparteix al laboratori de traducció, amb l’objectiu que l'estudiantat es familiaritze des del principi amb les eines i amb la manera de treballar dels traductors i traductores audiovisuals professionals. També es recorrerà a instruments de l’ensenyament virtual (per exemple, aula virtual de L’UJI, correu electrònic, fòrums, pàgina web del professorat) quan siga necessari o convenient, a fi de complementar alguns dels punts tractats en classe.

Tres són els elements fonamentals per al procés correcte d'aprenentatge per part de l'estudiantat:

1) Assistència i participació activa en les classes presencials.

2) Constància en el treball assignat o voluntari fora de l’aula: preparació d’exercicis i traduccions que es revisaran en l’aula, preparació de traduccions d’avaluació continua, lectura de textos complementaris, cerca de documentació, utilització del laboratori de traducció en hores d’accés lliure, preparació d’exàmens, reforçament dels coneixements de comprensió audiovisual (interacció d'informació emesa pels canals visual i acústic) en anglès.

3) Assistència a sessions de tutoria, bé individualment o bé de manera col·lectiva, per exemple, per a solucionar dubtes concrets; com a suport al treball autònom de l'alumnat, o per a proposar al professorat el tractament més detallat d’un tema. Alternativament, la tutoria pot realitzar-se per mitjà de la comunicació electrònica (fòrum de l'aula virtual o correu electrònic).

Finalment, és important que l’estudiantat siga conscient del fet que no hi ha una sola traducció possible, sinó que n’hi ha diverses, però també quines no ho són i per què. Per això es facilitarà a l'estudiantat un barem que l’ajudarà a avaluar l'activitat traductora (barem aprovat en Consell de Departament, amb les modificacions necessàries per a la modalitat de subtitulació).