Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0977 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats de ensenyament-aprenentatge inclouen: ensenyament teòric amb participació de l'estudiantat (debats, etc.), ensenyament pràctic (problemes, exercicis i activitats pràctiques al laboratori), tutories complementàries, preparació de treballs personals i avaluació diversificada (elaboració de treballs, realització d’exàmens).

La metodologia inclou resolució d’exercicis i problemes, estudi de casos  i aprenentatge per mitjà d’aula virtual.

La part expositiva comprèn les unitats 1 i 2 del temari. Tot i tractar-se de l’exposició de continguts per part del professorat, s’espera de l’alumnat una actitud activa i disposta a la reflexió. Pel que fa a les classes pràctiques (unitats 3 a 5), tindran lloc al laboratori de traducció, en el qual cada alumne disposa d’un ordinador propi equipat amb el programari necessari per a realitzar el pautat, la traducció i la sincronització dels subtítols sota les indicacions del professorat.

Els textos emprats en les traduccions seran reals i es treballaran tant de manera individual com col·lectiva. Els encàrrecs de traducció reproduiran, sempre que siga possible, situacions reals del mercat professional. Alguns dels exercicis i traduccions es prepararan fora de l’aula, i es podrà sol·licitar a un o diversos o diverses alumnes que els entreguen prèviament a la sessió en què es realitzarà la revisió conjunta en l’aula.

Tres són els elements fonamentals per al procés correcte d'aprenentatge per part de l'estudiantat:

1) Assistència i participació activa en les classes presencials.

2) Constància en el treball assignat o voluntari fora de l’aula: preparació d’exercicis i traduccions que es revisaran en l’aula, preparació de traduccions d’avaluació continua, lectura de textos complementaris, cerca de documentació, utilització del laboratori de traducció en hores d’accés lliure, preparació d’exàmens, reforçament dels coneixements de comprensió audiovisual.

3) Assistència a sessions de tutoria, bé individualment o bé de manera col·lectiva. Alternativament, la tutoria pot realitzar-se per mitjà de la comunicació electrònica (fòrum de l'aula virtual o correu electrònic).

Es facilitarà a l'estudiantat un barem que l’ajudarà a avaluar l'activitat traductora (barem aprovat en Consell de Departament, amb les modificacions necessàries per a la modalitat de subtitulació).