Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0944 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El Treball de Final de Grau (TFG) és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat sota la tutela d'un  professor o professora, que ha de presentar-se i defensar-se de manera individual.

El TFG es realitzarà sota la supervisió d'un tutor o tutora que serà un docent del grau, qui actua com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

El tutor o tutora és responsable d'exposar a l'estudiantat les característiques del TFG, així com d'assistir i orientar-ne el  desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat, prèviament a la presentació.

Per això, l'estudiant o estudianta ha d'assistir a reunions de supervisió amb el professorat encarregat de la seua tutorització acadèmica. En aquestes reunions es proporcionarà orientació en la realització del treball durant el desenvolupament, i s'aportarà bibliografia específica que contribuïsca i facilite la tasca de documentació. També serviran aquestes reunions per a la discussió dels resultats i conclusions obtingudes.

El Treball de Final de Grau ha de mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides, associades al títol de grau en Turisme. Les activitats formatives d'aquesta matèria corresponen al treball personal de l'estudiant o estudianta, el qual es concretarà en l'elaboració, presentació i defensa d'un projecte, estudi o memòria, en què s'aplique la metodologia apropiada i el qual oferisca/aporte resultats, conclusions i suggeriments de millora de la temàtica analitzada.

El contingut de cada TFG pot correspondre's a una de les següents tipologies:

a) Treballs experimentals relacionats amb el grau en Turisme i proposats pels docents que participen en el grau, els quals podran desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres d'investigació, empreses i organitzacions afins. En el cas de dur-se a terme en col·laboració amb empreses i institucions, cal establir el corresponent conveni de col·laboració.

b) Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diversos àmbits, relacionats amb la titulació.

c) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diversos àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. En aquest cas es podran desenvolupar en empreses i institucions externes, i establir el corresponent conveni de col·laboració. El o la responsable designat per l'empresa pot actuar-hi com a cotutor o cotutora del treball.

d) Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació.

e) Altres treballs proposats pels docents o el mateix estudiantat, els quals siguen acceptats per les corresponents comissions de titulació de grau o màster.

L'assignació de temes de TFG i tutors es realitza en funció dels criteris de preferència de l'estudiantat i nota mitjana d'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor o tutora i tema del TFG s'indica durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura TFG.

En l'Aula Virtual de l'assignatura es disposarà d'un document amb el detall de les normes d'estil a seguir en la redacció del treball. Es recomana que tinga una extensió mínima de 30 pàgines i una extensió màxima de 50 pàgines (aprox. 12.500 paraules).

L'estudiantat que no haja superat, durant la titulació, 12 crèdits en assignatures que s'imparteixen en anglès ha de realitzar el treball en aquest idioma, de manera que els crèdits d'aquesta assignatura computarien als efectes del mínim exigit de crèdits cursats en anglès per a obtenir el títol de grau en Turisme.