Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0944 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

És obligació de l'alumne o l'alumna l'entrega del TFG en format electrònic.

D'acord amb el procediment i en els terminis que establisca la Comissió del Grau en Turisme, l’estudiantat ha d'entregar en format electrònic dues còpies de la sol·licitud de defensa i comportament ètic, una còpia de l'imprès d'autorització per a la difusió del TFG en el repositori UJI i una còpia electrònica del treball realitzat, així com qualsevol altre material o producte significatiu utilitzat en el TFG i tot allò que considere necessari la Comissió per a l'Avaluació del TFG.

  • L'entrega en format electrònic d'aquests documents es realitzarà a través de l'Aula Virtual de l'assignatura TFG.

Una vegada presentat el treball, cal defensar-lo, de manera presencial, en audiència pública, davant un tribunal avaluador compost per tres membres.

L'acte de defensa consisteix en una exposició pública del TFG per l’estudiant o estudianta, després de la qual els membres del tribunal avaluador podran realitzar les consideracions i preguntes que consideren oportunes, i l’estudiant o estudianta ha de respondre a aquestes qüestions.

La Comissió del Grau en Turisme anunciarà públicament el lloc i hora en els quals es realitzarà la defensa dels treballs.

L’estudiantat disposa d'un temps màxim entre 10 i 15  minuts per a la defensa pública del seu TFG davant un tribunal avaluador. Una vegada acabe la presentació, el tribunal podrà entaular un debat amb l’estudiant o estudianta, durant un temps màxim de 15 minuts.

El tribunal avaluador deliberarà a porta tancada, sobre la qualificació del TFG, i tindrà en compte la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública del TFG.

La qualificació global tindrà en compte la qualitat científica i tècnica del TFG presentat, la qualitat del material entregat i la claredat expositiva. S'ha de valorar la capacitat de debat i defensa argumental mostrada en l'acte d'exposició pública.

La qualificació final serà la resultant d'aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFG per cada un dels membres del tribunal avaluador. Aquesta qualificació s'atorgarà en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual s'hi ha d'afegir la corresponent qualificació qualitativa:

• 0-4,9: Suspens.

• 5,0-6,9: Aprovat.

• 7,0-8,9: Notable.

• 9,0 - 10: Excel·lent.

IMPORTANT: Es considera que l'alumne o alumna ha esgotat una convocatòria quan, a més de dipositar el treball avaluat pel tutor o la tutora, s'ha presentat a la defensa pública del mateix davant d'un tribunal. En cas de només realitzar una de les dues accions no es considera com a presentat en la convocatòria, ja que no s'arriba al 50% de l'avaluació global.