Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1026 - Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es pot desenvolupar mitjançant una de les dues metodologies següents:

A. Aprenentatge autònom, en el qual l'estudiantat només està obligat a realitzar: a) una única avaluació final de coneixements, mitjançant examen escrit; b) tres tutories, presencials o virtuals, en les quals es concretaran i s'avaluaran els treballs acadèmics a elaborar i/o els casos a resoldre. Per a preparar l'avaluació final l'estudiantat compta, entre altres, amb els materials de l'Aula Virtual i les referències bibliogràfiques recomanades (accessibles en la Biblioteca de l'UJI). A més, el professorat de l'assignatura atendrà les consultes de l'estudiantat mitjançant la realització de tutories (virtuals o presencials).

B. Aprenentatge cooperatiu, mitjançant:

1. L'organització de l'estudiantat en equips de cinc persones. Cada equip nomenarà un o una portaveu i un secretari o secretària per a cadascuna de les activitats a realitzar.

2. L'assistència i participació, en l'aula i durant l'horari del calendari acadèmic, en:

a) Diverses sessions introductòries, de teoria;

b) Tutories de preparació, per equips, en les quals es presentarà el problema o activitat a realitzar, es formularan els objectius d'aprenentatge i es dissenyarà l'estratègia per a adquirir els coneixements necessaris;

c) Sessions plenàries, en les quals es presentaran els resultats de cada equip i es donarà pas al debat.

3. L'avaluació dels coneixements i habilitats adquirits per l'estudiantat; l'avaluació de la metodologia aplicada.

Per a la realització de l'assignatura mitjançant la metodologia d'aprenentatge cooperatiu l'estudiantat i el professorat de l'assignatura subscriuran, dins de la primera quinzena del semestre, un contracte docent* en què s'especificaran les condicions de desenvolupament del seu treball i de la corresponent avaluació. El model de contracte que es farà servir com a base es podrà trobar en el lloc web de l'assignatura, en l'Aula Virtual.

Entre les obligacions que necessàriament s'han d'assumir, l'estudiantat s'ha de comprometre a assistir i participar activament en, almenys, un 75% de les tutories i sessions plenàries i de les activitats organitzades. Per la seua banda, el professorat de l'assignatura ha d'estar en disposició de resoldre els dubtes que puga plantejar l'estudiantat a càrrec seu, en les sessions de tutoria o per mitjans telemàtics.

Si, acabat el termini fixat, l'estudiantat no ha entregat el contracte d'aprenentatge signat, s'entén que opta a la metodologia A (aprenentatge autònom).

En qualsevol de les dues modalitats metodològiques l'estudiantat procurarà sol·licitar la cita per a realitzar les tutories obligatòries dins de l'horari de pràctiques. Serà també dins d'aquest horari que es faran: a) les exposicions orals dels treballs d'aprenentatge cooperatiu i la seua coavaluació; b) alguna activitat complementària, com ara tallers d'habilitats cooperatives o conferències d'experts i d'expertes, d'assistència voluntària, tant per a l'estudiantat que haja optat per l'aprenentatge cooperatiu com per al que ho haja fet per l'autònom.

L'assistència de l'estudiantat als seminaris que es programen també serà voluntària.

...............................

(*) El contracte docent es formalitza en un document en el qual professorat i estudiantat, dins dels marges establerts per la Memòria de Verificació del Grau, pacten els requisits i les característiques del procés d'aprenentatge, així com dels resultats a obtenir.

La signatura del contracte per l'estudiantat implica l'assumpció d'un compromís concret de treball que, en el cas de ser greument incomplit, significaria la resolució unilateral del contracte i, per tant, la no avaluació en la convocatòria corresponent.