Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1026 - Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Examen

30%

Criteris de superació

L'avaluació per a cada itinerari és la següent:

A. Aprenentatge autònom: l'examen escrit consistirà en la contestació de diverses preguntes relatives al contingut del temari de l'assignatura, el dia i l'hora que s'indiquen a la convocatòria oficial. El termini per a la contestació, així com la puntuació de cadascuna de les preguntes s'anunciaran al començament de la prova.

La nota mínima de l’examen per a superar l’assignatura serà de 5.

Els treballs acadèmics realitzats i/o els casos resolts es presentaran en els terminis i condicions que s'establisquen en les tutories presencials o virtuals amb el professorat.

La qualificació de l’avaluació estarà composta pels resultats de les proves següents: prova de coneixements teòrics per escrit, 30%; avaluació continuada 70%. En l'avaluació continuada es valorarà l'assistència i la participació en els seminaris, en les activitats addicionals i en les tutories; així com la preparació, qualitat, originalitat i presentació del treball escrit que s'ha d'entregar.

L'estudiantat que no haja superat l'assignatura en la modalitat d’aprenentatge autònom en la primera convocatòria podrà fer-ho presentant-se a les mateixes proves (examen escrit i treball acadèmic), en les mateixes condicions, en la segona convocatòria.

B. Aprenentatge cooperatiu: l'avaluació continuada del treball, individual i en grup, realitzat tant en l'aula com de manera autònoma, es realitzarà segons les condicions pactades al contracte d'aprenentatge. La qualificació de l’avaluació estarà composta pels resultats de les proves següents: prova de coneixements teòrics per escrit, 30%; avaluació de la participació en les reunions, els debats i les tutories, 20%; avaluació del treball escrit que, com a conclusió, s'haurà d'entregar; 30%; coavaluació de l'exposició en públic del resultat dels problemes plantejats, 20%. Aquesta avaluació podrà ser objecte de revisió per l'estudiantat, pel mateix procediment establert per a la revisió dels exàmens escrits.

L'estudiantat que no haja superat l'assignatura en la primera convocatòria podrà fer-ho presentant-se a la prova de coneixement teòric per escrit (30%) i treball acadèmic escrit (30%). La valoració de les activitats no recuperables (avaluació de la participació, 20%; i coavaluació de l'exposició, 20%) es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.

La nota de la mitjana resultant de qualificar totes les proves haurà de ser com a mínim de 5 per a superar l’assignatura. La qualificació final podrà millorar-se fins a un 10% com a resultat de l'assistència a les activitats addicionals que es programen.

No realitzar qualsevol de les proves serà motiu suficient per a considerar l'estudiant o estudianta  no presentats. Les proves no són recuperables dins d'una mateixa convocatòria. Excepcionalment i prèvia sol·licitud es podran realitzar proves ja aprovades per a intentar millorar la nota final.