SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRQ011 - Desenvolupament i Cooperació Internacional

Semestre 2

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Desenrotllar i perfeccionar habilitats d'aprenentatge que permeten als estudiants seguir formant-se al llarg de tota la seua vida de manera autònoma. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Entendre i reflexionar sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa dins del panorama socioeconòmic i empresarial, en un context nacional i global. • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa. • Ser capaç d'identificar als distints grups d'interés de l'empresa / organització, així com de detectar les seues necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades.

Resultats d'aprenentatge

Els objectius d'este Mòdul són: En el bloc temàtic Conceptes i teories fonamentals del desenrotllament: • Distingir entre els distints conceptes de desenrotllament • Abordar les dimensions del desenrotllament i les diferents teories que des de l'àmbit econòmic, polític i sociològic han intentat la seua explicació i comprensió En el bloc temàtic Concepte i mesurament del desenrotllament humà: • Identificar les dimensions del desenrotllament humà • Aplicar les diferents ferramentes i mètodes per al seu mesurament En el bloc temàtic Concepte i mesurament de la pobresa. Estratègies de lluita contra la pobresa: • Conéixer les diferents definicions del terme "pobresa", i les línies o llindars establits per a determinar la seua amplitud i extensió • Diferenciar l'aplicació que tenen les diferents estratègies per a fer front a la pobresa • Establir la relació entre desenrotllament, pobresa i desigualtat En el bloc temàtic Àmbits sectorials per a l'actuació en cooperació internacional per al desenrotllament: • Conéixer els distints aspectes implicats en els projectes de cooperació • Analitzar i resoldre els possibles conflictes que puguen plantejar-se en els aspectes transversals i sectorials de la cooperació al desenrotllament En el bloc temàtic El sistema internacional de cooperació per al desenrotllament: agents, agenda i instruments: • Establir relacions entre els distints agents • Diferenciar entre les estratègies i instruments possibles • Integrar les diverses visions per a una millor cooperació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16