SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1160 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) Es durà a terme una avaluació contínua en la qual l'alumnat ha de realitzar:

          a) Dos exàmens escrits d'una hora i mitja de durada, el primer en finalitzar les Unitats 1 i 2, i el segon en finalitzar la Unitat 6. Els exàmens constaran d'una pregunta de desenvolupament i preguntes de tipus test de cuatre alternatives. S'exigirà una qualificació mínima de 6 sobre 10 en cadascun d'aquests exàmens escrits per a considerar-se superats. La superació d'aquests exàmens permet eliminar matèria. Aquells estudiants que no superen algun d'aquests exàmens (qualificació<6) hauran de presentar-se al(els) parcial(s) no superat(s) en la convocatòria d'examen final.

          b) La resta de conceptes se sumaran a l'anterior només en la situació d'haver superat el mínim requerit per a l'examen escrit, constituint la seua suma un 50% de la nota final. S'exigirà la realització d'almenys un 80% de les activitats programades (assistència a les pràctiques d'aula informàtica i seminaris per a realitzar les activitats pràctiques proposades, i presentació dels informes de pràctiques i exercicis sol·licitats) per a incorporar la seua suma a la nota final, i obtenir una nota mitjana mínima de la suma de totes les activitats pràctiques de 5 sobre 10 (2,5 sobre 5 de la nota ponderada)B) Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat a la convocatòria són haver realitzat l'examen teòric, bé en les avaluacions parcials o en qualsevol de les dues convocatòries, i la realització d'un 80% de les activitats pràctiques programades (proves corresponents a l'avaluació dels treballs en grup, avaluació dels exercicis de les pràctiques en aula informàtica, i avaluació dels exercicis i casos pràctics).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16