Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiantat serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:

a) Un examen tipo test al final del curs (60% de la qualificació global de l'assignatura).
b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el desenvolupament d'aquests en l'aula (25% de la qualificació global de l'assignatura).
c) Un treball acadèmic a realitzar durant el curs i, si escau, l'exposició (15% de la qualificació global de l'assignatura).

Per a tenir aprovada l'assignatura serà necessari que la mitjana de les tres parts siga 5, s'han d'aconseguir els mínims exigits en les parts teòrica (5) i pràctica (4).

L'alumne o l'alumna que no es presente a l'examen escrit s'entendrà com NO PRESENTAT en aqueixa convocatòria d'exàmens.

La no realització de les pràctiques o el suspens d'aquestes amb menys de la nota mínima requerida (4), suposa que han de realitzar-se i aprovar un o diversos exercicis pràctics a més de l'examen final de l'assignatura, en 1a i 2a convocatòria.

La no realització o suspens del treball acadèmic no es podrà recuperar.

En cas de suspendre l'assignatura o de no presentar-se a l'examen, únicament es guardarà per a la 2a convocatòria d'aqueix curs la nota de la part pràctica i del treball acadèmic que estiguen aprovats (més de 5).