Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

I. INTRODUCCIÓ ALS MÈTODES DE CONTROL I SANCIÓ

I. 1. Introducció als mètodes de control i sanció. I. 2. La potestat sancionadora de l'Administració i els seus principis constitucionals. I. 3. El Dret penal sancionador i el Dret administratiu sancionador. I. 4. La potestat sancionadora de l'Administració: regulació vigent.

II. ELS PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ (I)

II. 1. Introducció. II. 2. El Principi de legalitat en la potestat sancionadora: A) garantia formal i garantia material. B) Exigència de *lex *scripta i de *lex *praevia. II. 3. Funcionalitat de la norma reglamentària en la regulació de les infraccions i sancions administratives. II. 3. El principi de *Irretroactividad en la potestat sancionadora: A) La *irretroactividad de les disposicions sancionadores desfavorables. B) La *retroactividad de les disposicions sancionadores favorables.

III. ELS PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ (II)

III. 1. Introducció. III. 2 El principi de Tipicitat en la potestat sancionadora: A) La predeterminació de les conductes infractores i de sancions corresponents. B) Tipicitat de les infraccions administratives. C) Tipicitat de les sancions administratives III. 3. La prohibició d'analogia    en el dret administratiu sancionador.

IV. ELS PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ (III)

IV .1. El principi de Responsabilitat o culpabilitat en el Dret Administratiu sancionador: A) La culpabilitat i dret a la presumpció d'innocència en el Dret Administratiu sancionador. B) Subjectes responsables i títols d'imputació de la responsabilitat. IV .2. Els diferents tipus de responsabilitat.

V. ELS PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ (IV)

V. 1. El Principi de proporcionalitat en el Dret Administratiu sancionador: A) El dret fonamental a la proporcionalitat en matèria sancionadora. La prohibició constitucional d'imposar sancions administratives privatives de llibertat. B) Pressupostos i requisits del principi de proporcionalitat. C) Criteris de graduació de les sancions administratives.

VI ELS PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ (V)

VI. 1. El Principi de prescripció en el Dret Administratiu sancionador: A) Prescripció d'infraccions C) Prescripció de sancions. D) Interrupció del termini de prescripció. I) La prescripció i la caducitat. VI. 2 Concurrència de sancions

VII ELS PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ (VI)

VII. 1. La Concurrència de sancions. VII. 2. El principi de senar *bis *in ídem en el procediment administratiu sancionador: La triple identitat fàctica, subjectiva i causal determinant de la vigència del dret al senar *bis *in ídem. VII. 3. Altres qüestions rellevants a tenir en compte.   

VIII. LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR EN LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ (*LPAC)

VIII .1. Introducció. VIII. 2. L'actual regulació del procediment administratiu sancionador comú: A) Àmbit general d'aplicació de la *LPAC. B) Exclusions expresses a l'àmbit d'aplicació de la *LPAC en matèria sancionadora.

IX. CARÀCTERS GENERALS DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR COMÚ

IX. 1. El procediment administratiu sancionador comú com a llit necessari per a l'exercici de la potestat sancionadora de l'Administració. IX. 2. Procediment sancionador ordinari i el Procediment sancionador simplificat. . IX. 3. La transparència en el procediment administratiu sancionador. IX. 4. Els drets de l'administrat en el procediment administratiu sancionador: A) El principi d'accés permanent al procediment administratiu sancionador. B) Dret a conèixer l'estat de la tramitació del procediment sancionador. C) Dret a formular al·legacions i a no declarar ni a acte-incriminar-se en el procediment administratiu sancionador         

X. LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI (I)

X. 1. Les Actuacions prèvies a la iniciació del procediment administratiu sancionador. X. 2. Formes d'iniciació del procediment administratiu sancionador. X. 3. L'acord d'iniciació del procediment administratiu sancionador comú. X. 4. Efectes de la iniciació de l'expedient sancionador. X. 5. Continguts mínims de l'acord d'iniciació. X. 6. Notificació de l'acord d'iniciació de l'expedient sancionador. X. 7. L'adopció de mesures cautelars en el procediment administratiu sancionador

XI. LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI (II)

XI. 1. La fase instructora dels expedients sancionadors: continguts i principis informadors de la instrucció. XI. 2. Les al·legacions dels interessats: A) Termini per a efectuar al·legacions. B) Contingut de les al·legacions. XI. 3. La recusació. XI. 3                La prova en el procediment administratiu sancionador: A)          Prova i dret fonamental a la presumpció d'innocència de l'inculpat. B) Desenvolupament de l'activitat probatòria en el procediment administratiu sancionador: Els diferents mitjans de prova utilitzables en el procediment administratiu sancionador.

XII. LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI (III)

XII. 1. La proposta de resolució de l'òrgan instructor del procediment administratiu sancionador: A) Continguts mínims. B) Valoració de les proves practicades Concepte i regulació. XII. 2. Notificació de la proposta de resolució, segon tràmit d'al·legacions dels interessats i finalització de la fase instructora del procediment sancionador. XII. 3. El segon tràmit d'audiència als interessats en el procediment administratiu sancionador

XIII. LA TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI

XIII. 1. Causes de terminació anticipada del procediment administratiu sancionador comú: A) Terminació anticipada del procediment sancionador comú per prescripció de la infracció administrativa. B) Terminació anticipada del procediment sancionador per produir-se la caducitat del mateix. C) Altres classes de terminació anticipada. XIII. 3. La terminació ordinària de l'expedient sancionador mitjançant la resolució definitiva del mateix. XIII. 3 Motivació de la resolució definitiva de l'expedient sancionador. XIII. 4. Executivitat de la resolució definitiva del procediment administratiu sancionador comú  

XIV. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR COMÚ SIMPLIFICAT

XI V. 1. Concepte i naturalesa jurídica. XIV. 2. Pressupostos. XIV. 3. Tramitació del procediment sancionador simplificat. XIV.4 Consideracions finals.