Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1002 - Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

75 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Capacitat per a avaluar l’ordenament jurídic com a sistema, les ideologies i metodologies que el substancien i la seua eficàcia social.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

E21 - Adquisició de valors i principis ètics.

E22 - Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

E23 - Capacitat de redactar escrits jurídics.

E26 - Desenvolupament de l’oratòria jurídica. Capacitat d’expressar-se apropiadament davant d’un auditori.

E27 - Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

E9 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i la seua aplicació pràctica.

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Resoldre situacions amb implicacions ètiques i morals pròpies de l’àmbit de la teoria del dret.

Redactar escrits jurídics propis de l’àmbit de la teoria del dret i del dret civil.

Llegir i interpretar la informació, dades i fets de l’àmbit de la teoria del dret i del dret civil.

Identificar i analitzar un problema de teoria del dret i de dret civil per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Expressar-se adequadament de forma oral usant la terminologia pròpia de l’àmbit de la teoria del dret i del dret civil.

Conèixer l’ordenament jurídic com a sistema i les seues relacions amb altres àmbits de la vida pública

Conèixer les institucions privades de l’ordenament jurídic espanyol i l’estatut jurídic de la persona.

Conèixer la teoria general de les normes, les fonts del dret i dels seus criteris d’interpretació

Aplicar els coneixements sobre les institucions privades i l’estatut jurídic de la persona.

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit de la teoria del dret.