Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1002 - Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Resolució de casos

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

A) En el primer semestre s´impartirà la part de Teoria del Dret. Al final del semestre, en el període d´exàmens de gener, hi haurà un examen escrit només d´aquesta part en la data que s´anuncie oficialment en el SIA. L´alumnat que es presente a aquest examen parcial ja no podrà presentar-se a la part de Teoria del Dret en l´examen de primera convocatòria ordinària (maig-juny). Per tant, en primera convocatòria, l´alumnat podrà triar entre realitzar l´examen escrit de Teoria del Dret en gener, o realitzar-lo en maig-juny, però en cap cas podrà examinar-se d´aquesta part en ambdues dates. Quan un estudiant no es presente a alguna de les dues parts de l´assignatura es considerarà suspens i en cap cas se li guardarà nota per a la següent convocatòria, així que haurà de presentar-se a ambdues parts en la següent convocatòria (no es guardaran notes d´una convocatòria per a l´altra)
 
B) Durant cada semestre, el professor de cada part indicarà els casos i treballs que cal lliurar. L´alumnat es considerarà "presentat" quan es presente a qualsevol dels exàmens escrits, inclòs l´examen parcial de Teoria del Dret. L´alumnat que lliure casos o treballs però no es presente a cap examen escrit apareixerà en l´acta com a "no presentat". L´aumnat que no lliure els casos o treballs podrá presentar-se a l´examen escrit, però haurà perdut la nota corresponent a les tasques no lliurades. La nota dels casos o treballs lliurats fins a l´examen de primera convocatoria es guardará sempre per a la segona convocatòria.
 
C) En cada una de las parts de l´assignatura s´aplicará la següent ponderació:
-examen escrit: 75% de la nota
-elaboració de treballs acadèmics: 10% de la nota
-resolució de casos: 15% de la nota
 
D) La nota de la part de Teoria del Dret tindrà un pes de 1/3 en la nota final de l´assignatura i la nota d´Introducció al Dret civil representarà els 2/3 restants. Per aprovar l´assignatura és precis obtenir almenys un 5 sobre 10 després d´efectuat el càlcul. A més a més, tambés és necessari haver obtingut almenys un 3 sobre 10 en els examens escrits de cada una de les parts.