Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1041 - Comptabilitat Pública

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. EL SECTOR PÚBLIC I LA SEVA COMPTABILITAT
1.1 Delimitació del sector públic
1.2 Característiques de les administracions públiques
1.3 Reforma, finalitats i destinataris

TEMA 2. LA NORMALITZACIÓ EN COMPTABILITAT PÚBLICA
2.1 Requisits de la informació comptable pública
2.2 Situació nacional i internacional
2.3 Pla General de Comptabilitat Pública

TEMA 3. EL PRESSUPOST
3.1 Concepte de pressupost
3.2 Estructura del pressupost de despeses i d'ingressos
3.3 Gestió del pressupost

TEMA 4. OPERACIONS DERIVADES DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
4.1 Tractament comptable del pressupost de despeses
4.2 Operacions corresponents a pressupostos tancats
4.3 Compromisos de despeses amb imputació a exercicis posteriors

TEMA 5. OPERACIONS DERIVADES DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
5.1 Tractament comptable del pressupost d'ingressos
5.2 Operacions corresponents a pressupostos tancats

TEMA 6. L'IMMOBILITZAT
6.1 L'immobilitzat no financer en les entitats públiques
6.2 Elements i tractament de l'immobilitzat no financer
6.3 Amortitzacions i provisions
6.4 L'immobilitzat financer

TEMA 7. EL FINANÇAMENT BÀSIC
7.1 Els fons propis en les entitats públiques
7.2 L'endeutament públic

TEMA 8. OPERACIONS DE CARÀCTER NO PRESSUPOSTARI
8.1 Creditors no pressupostaris
8.2 Deutors no pressupostaris
8.3 Comptabilització de l'IVA
8.4 Deutors i creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics
8.5 Operacions de tresoreria

TEMA 9. CREDITORS I DEUTORS PRESSUPOSTARIS
9.1 Creditors per obligacions pendents d'aplicar al pressupost
9.2 Deutors pressupostaris


TEMA 10. OPERACIONS DE FINALITZACIÓ D'EXERCICI
10.1 Periodificació, regularització i tancament
10.2 Liquidació del pressupost
10.3 Càlcul de resultats

TEMA 11. ELS COMPTES ANUALS
11.1 Balanç de situació
11.2 Compte de resultat econòmic-patrimonial
11.3 Estat de liquidació del pressupost
11.4 Estat de canvis en el patrimoni net
11.5 Estat de flux d'efectiu
11.6 Memòria


TEMA 12. INDICADORS PER A l'ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE
12.1 Classificacions d'indicadors
12.2 Indicadors pressupostaris
12.3 Indicadors per a l'anàlisi de l'eficiència, eficàcia i economia