SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0960 - Dialectes de l'Anglès i el seu Context Cultural

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE13 - Identificar i descriure la variació lingüística i la situació sociolingüística de la llengua anglesa.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG11 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

Resultats d'aprenentatge

RA60 - Identificar, descriure i contrastar trets culturals de diverses comunitats de parla anglesa.

RA60 - Identificar i analitzar trets de diverses varietats estàndard i dialectals de l'anglès.

RA60 - Identificar diversos accents de la llengua anglesa.

RA60 - Exposar oralment i per escrit la descripció de material lingüístic.

RA60 - Explicar la variació lingüística de textos dialectals de l'anglès.

RA60 - Conèixer i explicar en anglès les principals nocions de la disciplina dialectológica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16