Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Presentacions orals i pòsters

40%

Criteris de superació

Aquesta assignatura s'avaluarà per mitjà de diverses rúbriques, en què es valorarà el treball de recerca corresponent i la posterior defensa pública.

La nota mínima per a superar l'assignatura és de 5 sobre 10 en cada una de les parts que componen l'avaluació de l'assignatura, tenint en compte que es qualificarà de 0 a 10 i s'aplicarà la ponderació corresponent.

La nota tindrà en compte els següents aspectes:

A) Elaboració del treball: 60 % de la nota final de l'assignatura. El procés d'elaboració del Treball de Final de Màster serà avaluat pel tutor o tutora.

B) Acte de defensa: 40 % de la nota final de l'assignatura; serà avaluat pel tribunal determinat per a cadascuna de les defenses. 

*És important afegir que l'alumnat es considerarà presentat una vegada tinga lloc l'acte de defensa del Treball de Final de Màster