Sistema d'avaluació

Treball individual

70%

Assistència i participació

20%

Exposició oral

10%

Criteris de superació

Els criteris d'avaluació s'estableixen entorn de tres aspectes: l'assistència a les classes i seminaris i la participació activa en ells; la capacitat per a desenvolupar una anàlisi crítica sobre la base dels coneixements adquirits; la claredat i innovació en les exposicions; i l'elaboració d'un treball que s'atinga a criteris científics internacionals.

A més s'avaluaran i es valoraran:
- Es valora o avalua la claredat conceptual i expositiva en la intervenció oral i en els treballs escrits.
- Es valora la capacitat d'anàlisi i la capacitat reflexiva i crítica sobre la matèria.
- Es valora la reflexió personal i l'aportació de casos sobre la matèria.
- Es valora l'aportació personal de fonts i bibliografia sobre la matèria.
- S'avalua, en general, els continguts i la capitació que l'alumne demostre haver obtingut al llarg de les sessions de treball.